ll

 
 
 
.. . เครื่องเสียงยังต้องมีแท่นรอง และเมื่อใช้งานเราก็ยังรับรู้ว่าช่วยให้ดีขึ้นได้จริงๆ .... สายต่างๆในระบบจึงต้องการอุปกรณ์ชื้นนี้ครับ . ..
.. . เครื่องเสียงยังต้องมีแท่นรอง และเมื่อใช้งานเราก็ยังรับรู้ว่าช่วยให้ดีขึ้นได้จริงๆ .... สายต่างๆในระบบจึงต้องการอุปกรณ์ชื้นนี้ครับ . ..

โปรดคลิ๊กอีกครั้งที่ http://www.noom-hifi.com/webboard/webboard_ans.php?id=347046
(อ่าน 133 | ตอบ 0 ) (08/11/2561 09:33:36)