ll

 
 
 
<<> งานแฮนด์เมด บล็อคไม้ปลั๊กพ่วงไม้ชิ้นเดียวไร้รอยต่อ <<>
- 8 ช่องเสียบ แบบขุด 4 เบ้าเล็ก เรียงขวางตามความยาวบล็อค 2400.-
พันธ์ นิพนธ์ (อ่าน 104 | ตอบ 5 ) (22/04/2562 10:05:56)
ความคิดเห็นที่ 1
- 6 ช่องเสียบ แบบขุด 3 เบ้าเล็ก เรียงแนวขวางตามความยาวบล็อค 1800.-
พันธ์ นิพนธ์ (22/04/2562 10:07:24)
ความคิดเห็นที่ 2
- 6 ช่องเสียบ แบบขุดเบ้าใหญ่ + เบ้าเล็ก 1700.-
พันธ์ นิพนธ์ (22/04/2562 10:08:31)
ความคิดเห็นที่ 3
- 4 ช่องเสียบ แบบขุด 2 เบ้าเล็ก เรียงแนวยาว 1200.-
พันธ์ นิพนธ์ (22/04/2562 10:10:08)
ความคิดเห็นที่ 4
- 4 ช่องเสียบ แบบขุดเป็นเบ้าใหญ่ใต้รับ 2 ตัว 1100.-
พันธ์ นิพนธ์ (22/04/2562 10:11:10)
ความคิดเห็นที่ 5
- ราคารวมส่งเคอร์รี
- ไม้ประดู่แห้งสนิท


โทร.089 643 7709 ไลน์. 0823624178
พันธ์ นิพนธ์ (22/04/2562 10:13:02)