ll

 
 
 
AAA บล็อคไม้ปลั๊กพ่วง AAA
-8 ช่องเสียบ แบบ 4 เบ้าเล็กแนวขวาง 2,400.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (อ่าน 118 | ตอบ 11 ) (01/08/2563 16:44:19)
ความคิดเห็นที่ 1
- 6 ช่องเสียบ แบบ 3 เบ้าเล็กแนวยาว 1,900.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (01/08/2563 16:45:30)
ความคิดเห็นที่ 2
- 6 ช่องเสียบ แบบ 3 เบ้าเล็กแนวขวาง 1,800.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (01/08/2563 16:46:17)
ความคิดเห็นที่ 3
- 6 ช่องเสียบ แบบเบ้าใหญ่ (เต้ารับ 2 ตัว) + เบ้าเล็ก (เต้ารับ 1 ตัว) 1,700.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (01/08/2563 16:47:44)
ความคิดเห็นที่ 4
- 4 ช่องเสียบ แบบ 2 เบ้าเล็กแนวยาว 1,500.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (01/08/2563 16:48:49)
ความคิดเห็นที่ 5
- 4 ช่องเสียบ แบบ 2 เบ้าเล็กแนวขวาง 1,400.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (01/08/2563 16:49:44)
ความคิดเห็นที่ 6
- 4 ช่องเสียบ แบบ 1 เบ้าใหญ่เบ้ารวมเต้ารับ 2 ตัว 1,100.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (01/08/2563 16:50:55)
ความคิดเห็นที่ 7
- 6 ช่องเสียบแบบ 3 เบ้าเล็กแนวยาว พร้อมฝาครอบเต้ารับไม้หนาช่องเสียบหลุมลึก 2,900.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (01/08/2563 16:52:33)
ความคิดเห็นที่ 8
- 4 ช่องเสียบ แบบ 2 เบ้าเล็กแนวยาว พร้อมฝาครอบไม้หนาช่องเสียบหลุมลึก 2,200.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (01/08/2563 16:53:54)
ความคิดเห็นที่ 9
- 2 ช่องเสียบ แบบ 1 เบ้าเล็กด้านหน้าตัดไม้ (เสียบใช้งานแนวระนาบ) พร้อมฝาครอบไม้หนาช่องเสียบหลุมลึก 1,500.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (01/08/2563 16:55:56)
ความคิดเห็นที่ 10
- 2 ช่องเสัยบ แบบ 1 เบ้าเล็ก พร้อมฝาครอบเต้ารับไม้หนาช่องเสียบหลุมลึก 1,500.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (01/08/2563 16:59:44)
ความคิดเห็นที่ 11
- ราคารวมส่ง
- เป็นไม้ประดู่เก่า ไม้เนื้อแข็ง ลายสวย


โทร.089 643 7709 ไลน์ : 0823624178
พันธ์ นิพนธ์ (01/08/2563 17:01:50)